Tiráž

Firma folietto

folietto s.r.o.
L.Svobodu 1221/1
90901 Skalica
Slovakia
Telefon: +43 / 664 / 91 77 88 1  |  Fax: +43 / 2264 / 744 84

Všeobecné obchodné podmienky

1 Všeobecné

Realizáciou obchodného vzťahu medzi zákazníkom a firmou folietto majiteľ Ronny Behrendt (nižšie uvedené folietto) platia pre obidvoch patnerov nasledujúce všeobecné obchodné podmienky a platia pre všetky ponuky a nami prijaté objednávky.

Všetky dodávky a služby firmy folietto na základe objednávok, faxom alebo ústne telefonicky, písomne poštou, alebo online objednávok cez internet alebo iné online služby, podliehajú týmto obchodným podmienkam. Odlišné a/alebo doplnkové dohody potrebujú výslovný súhlas firmy folietto. Firma folietto si ďalej vyhradzuje zvláštne dohody uznať len písomne. Ak by boli tieto predajno- dodávateľské podmienky celkom, alebo len čiastočne neuznané, máme právo odstúpiť od predaja bez toho, aby mohol zákazník uplatniť nárok na náhradu.

2 Ponukové a nákladové predbežné kalkulácie

Naše ponuky a predbežné kalkulácie nákladov sú, ak nebolo inak písomne dohodnuté, vždy nezáväzné. Všetky ponuky a predbežné kalkulácie nákladov sú vyhotovené podľa najlepších odborných vedomostí, za správnosť však nemôže byť prevzatá žiadna záruka. V našich ponukách zahrnuté ilustrácie, výkresy, dizajnové návrhy, reklamné prospekty atď., sú majetkom firmy folietto a nesmú byť doručené alebo oznámené tretej osobe bez nášho písomného súhlasu. Vyhradzujeme si na to vlastníctvo a autorské právo. Ak nebude udelená objednávka, je nám treba tieto podklady vrátiť. Ak po udelení objednávky vznikne prekročenie nákladov v rozsahu nad 15 %, tak bude o tom dodávateľ odberateľa bezodkladne informovať. Ak sa jedná o nevyhnutné prekročenie nákladov do 15 %, nie je zvláštna dohoda potrebná a môžu byť preto bez ďalšieho zúčtované.

3 Zmeny objednávok, dodatočné objednávky

Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, môžu byť zúčtované zmeny objednávok alebo dodatočné objednávky za patričné ceny.

4 Platobné podmienky

Pokiaľ nebolo v objednávke dohodnuté inak, platia v ponuke alebo v objednávkovom formuláre uvedené ceny. Prípadné zľavy zo zníženia záruky a podobné cenové zľavy zo strany zákazníka nebudú, ak nebolo dohodnuté inak, firmou folietto akceptované a sú preto neplatné. Všetky uvedené údaje o cenách sa rozumejú vrátane dane z obratu u konečného spotrebiteľa, údaje o cenách voči podnikom sa rozumejú bez dane z obratu. Zmeny cien sú vyhradené. Firmou folietto vystavené faktúry sú, ak nebolo dohodnuté inak, splatné bez zľavy do 14 dní po termíne zúčtovania. Pri oneskorení platby je firma folietto oprávnená vyúčtovať úroky z oneskorenia vo výške 5 % z hodnoty objednávky, plus poštovné (teraz) 20 % dane z obratu, ako aj upomienkové náklady vo výške (teraz) 5,00 Euro a poprípade inkaso- a advokátske náklady k účelnému právnemu stíhaniu. Okrem toho môžu byť zmluvnému partnerovi pozastavené ďalšie služby podľa písomnej dohody až do úplného uhradenia. Okrem toho je treba nahradiť každú ďalšiu stratu, najmä takú stratu, ktorá vznikne tým, že následkom neplatenia nabehnú odpovedajúce vysoké úroky na možných kreditných účtoch z našej strany, nezávisle od zavinenia oneskorenia platby. Pri online udelení objednávky/ objednávok, týkajúcich sa všetkých materiálov, ktoré budú zaslané, ak nebolo dohodnuté inak, je zákazník povinný uhradiť kompletnú účtovanú čiastku na dobierku, vrátane poštovných a expedičných nákladov a/alebo iných vyplývajúcich nákladov, ktoré sú s tým spojené. U nám neznámych firiem ako aj záväzkov k splneniu vyplývajúcich z uzatvorených alebo prebiehajúcich dodacích zmlúv, máme kedykoľvek právo požadovať dostatočne sa javiacu peňažnú záruku, bez zdôvodnenia tejto požiadavky. Ak nebude peňažná záruka zo strany zákazníka uskutočnená do nami stanoveného termínu, môžeme prevedenie objednávky poprípade ďalšiu dodávku odmietnuť, bez vzniknutia povinnosti nahradiť škodu. Okrem toho, sme oprávnení, požadovať náhradu našich nákladov.

5 Termín dodania

Zadania termínu dodania je treba vždy brať do úvahy približne. Nie sú pre nás záväzné. Za dodržanie doby a termínov sa zaväzujeme len pri výslovnom prevzatí záruky. Dodané tovary zostanú až do úplného uhradenia majetkom firmy folietto. Nemôžu nám byť uložené žiadne povinnosti nahradiť škodu alebo iné nároky, keď nami prisľúbený termín dodania nebude dodržaný na základe omeškania dodávky alebo zanedbania spôsobeného našimi dodávateľmi, alebo nebude nami zavinený prinajmenšom hrubou nedbalosťou. Pri pôsobení vyššej moci, opatreniach úradov, chýbajúcich podkladoch alebo špecifikácii alebo vyskytnutí sa iných okolností, ktoré nemôžeme ovplyvniť, bude nami prisľúbený termín dodania automaticky odsunutý o trvanie daných okolností. Zúčtovanie otvorenými pohľadávkami voči firme folietto a zadržanie platieb na základe tvrdenej ale neuznanej chyby, je vylúčené.

6 Objednávky

Objednávky sú záväzné. Akceptácia objednávky je uskutočnená podľa nášho výberu v priebehu 14 dní zaslaním potvrdenia objednávky pomocou pošty, faxu alebo e-mailu, online objednávky cez internet alebo iné online služby alebo vykonaním udelenej objednávky za všeobecných obchodných podmienok. Pre objednávky, ktoré sú k nám zaslané e-mailom, nepreberáme žiadnu garanciu a záruku za doručenie, poprípade za správnosť prenesených údajov. Ústne vedľajšie dohody alebo dohodnuté zvláštne podmienky potrebujú k ich platnosti písomné potvrdenie. Zaslaním písomného potvrdenia objednávky na zákazníka je objednávka pre tohto záväzná, to značí, že za naše služby je treba uhradiť dohodnutú cenu. Ak zmluvný partner odstúpi od zmluvy z dôvodov, za ktoré firma folietto nezodpovedá, tak platí ako bolo dohodnuté, odstupné vo výške firme folietto dokázateľných vzniknutých nákladov, minimálne však 20 % čistej hodnoty zákazky.

7 Dodanie a znášanie rizika

Naše predajné ceny neobsahujú náklady za dodávku, montáž alebo inštaláciu, iba ak by boli tieto zvlášť dohodnuté. Tieto služby budú nami poskytnuté na želanie za zvláštnu platbu. Dráha a druh prepravy budú určené nami, ak nie je so zákazníkom nič dohodnuté. Zvláštnymi objednávkovými želaniami zákazníka zapríčinené zvýšené náklady idú na jeho ťarchu.

8 Prebratie

Prebratie dodávok alebo služieb by malo nasledovať bezodkladne po ohlásení zhotovenia. Toto platí tiež pre ukončené čiastočné služby alebo čiastočné dodávky. Odber smie byť odmietnutý len kvôli podstatným vadám do ich odstránenia. Na naše písomné oznámenie o dohotovení je zákazník povinný, písomne potvrdiť príjem tohto oznámenia.

9 Záruka a ručenie

Tovar / služby ako napr. nápisy, fóliovanie, tabuľové fólie, materiál alebo podobné, je po dodaní treba bezodkladne preveriť. Súčasne je treba dať zistené vady s oznámením druhu a objemu vady bezodkladne po dodaní predavačovi na vedomie. Ak nebude vôbec podaná reklamácia alebo sťažnosť na závady alebo nebude podaná včas, tak platia tovar / služba automaticky ako prevzaté. Uplatnenie nárokov na záruku alebo nárokov na odškodné, ako aj právo na námietku omylu, na základe vád, je v týchto prípadoch vylúčené. Ak je vada odstrániteľná, uskutoční sa záruka bezplatným odstránením preukázanej vady v primeranom termíne. Odstránenie môže byť uskutočnené podľa našej voľby, v každom prípade tiež výmenou chybnej veci v primeranom termíne. Nárok na zníženie ceny sa v týchto prípadoch vylučuje.

10 Náhrada škody

Nároky na náhradu škody v prípadoch ľahkej nedbalosti sa vylučujú. Výskyt hrubej nedbanlivosti musí poškodený dokázať. Nároky na náhradu sú premlčané v každom prípade 1 rok po uskutočnení služby alebo dodávky.

11 Zodpovednosť za vady výrobku

Regresné požiadavky, ktoré zmluvný partner alebo tretí mieria proti nám sú vylúčené, iba ak oprávnený postihu preukáže, že chyba bola spôsobená firmou folietto a bola zavinená prinajmenšom hrubou nedbalosťou.

12 Spojenie s našou domovskou stránkou

Firma folietto nepreberá záruku za obsahy externých strán a elektronických oznamov, ktoré sú spojené linkom s našou domovskou stránkou.

13 Ochrana dát

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí s tým, že firma folietto v rámci obchodného styku prístupné na osoby sa vzťahujúce údaje / zákaznícke údaje uschová a ďalej použije výhradne k uskutočneniu kontaktu so zákazníkom. Údaje budú použité len pre interné účely a nebudú postúpené tretiemu.

14 Miesto plnenia a sídlo súdu

Platí rakúske hmotné právo. Použiteľnosť UN - kúpneho práva sa vylučuje. Zmluvná reč je nemčina. Ako miesto plnenia platí pri dodávkach zo závodu, pri dodávkach z nášho skladu a pre platby:

folietto s.r.o.
L.Svobodu 1221/1
90901 Skalica
Slovakia

Pre všetky právne spory platí ako sídlo súdu Wien.

15 Záverečné ustanovenia

Ak by odporovali jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok nutným právnym predpisom, tak si zvyšné ustanovenia týchto všeobec. obchod. podmienok ponechajú napriek tomu svoju plnú platnosť.

Preklad slúži len ako dorozumievacia pomoc, pri právnych sporoch má platnosť len nemecká verzia.

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia od 01.12.2004

Otázky?

Kontaktujte nás!

Ak máte dotazy, zaujímajú Vás naše služby, alebo si chcete jednoducho vyžiadať nezáväzne ceny, ozvite sa nám. Radi Vám ďalej pomôžeme.

XHTML CSS
© 2005 by folietto