Tiráž

Firma folietto

folietto s.r.o.
L.Svobodu 1221/1
90901 Skalica
Slovakia
Telefon: +43 / 664 / 91 77 88 1  |  Fax: +43 / 2264 / 744 84

Všeobecné obchodní podmínky

1 Všeobecné

Realizací obchodního vztahu mezi zákazníkem a firmou folietto majitel Ronny Behrendt (níže uvedeno folietto) platí pro oba partnery následující všeobecné obchodní podmínky a platí pro všechny nabídky a námi přijaté objednávky.

Všechny dodávky a služby firmy folietto na základě objednávek, faxem nebo ústně telefonicky, písemně poštou anebo online objednávek přes internet anebo jiné online služby, podléhají těmto obchodním podmínkám. Lišící se a/anebo doplňkové dohody potřebují výslovný souhlas firmy folietto. Firma folietto si dále vyhrazuje zvláštní dohody uznat jen písemně. Pokud by byli tyto prodejno- dodací podmínky celkem anebo jen částečně neuznané, máme právo odstoupit od prodeje bez toho, aby mohl zákazník uplatnit nárok na náhradu.

2 Nabídkové a nákladové předběžné kalkulace

Naše nabídky a předběžné kalkulace nákladů jsou, pokud nebylo jinak písemně dohodnuto, vždy nezávazné. Všechny nabídky a předběžné kalkulace nákladů jsou vyhotoveny podle najlepších odborných vědomostí, za správnost však nemůže být převzata žádná záruka. V našich nabídkách zahrnuté ilustrace, výkresy, dizajnové návrhy, reklamní prospekty atd., jsou majetkem firmy folietto a nesmí být doručeny anebo oznámeny třetí osobě bez našeho písemného souhlasu. Vyhrazujeme si na to vlastnictví a autorské právo. Když nebude udělena objednávka, je nám třeba tyto podklady vrátit. Pokud po udělení objednávky vznikne překročení nákladů v rozsahu nad 15 %, tak bude o tom dodavatel odběratele bezodkladně informovat. Pokud se jedná o nevyhnutné překročení nákladů do 15 %, není zvláštní dohoda potřebná a můžou být proto bez dalšího zúčtovány.

3 Změny objednávek, doplňkové objednávky

Pokud nebylo dohodnuto jinak, mohou být zúčtovány změny objednávek anebo doplňkové objednávky za patřičné ceny.

4 Platební podmínky

Pokud nebylo v objednávce dohodnuto jinak, platí ceny uvedeny v nabídce anebo v objednávkovém formuláři. Případné slevy ze znížení záruky a podobné cenové slevy ze strany zákazníka nebudou, když nebylo dohodnuto jinak, firmou folietto akceptovány a jsou proto neplatné. Všechny uvedené údaje o cenách se rozumí včetně daně z obratu u konečného spotřebitele, údaje o cenách vůči podnikům se rozumí bez daně z obratu. Změny cen jsou vyhrazeny. Firmou folietto vystaveny faktury jsou, pokud nebylo dohodnuto jinak, splatné bez slevy do 14 dnů po termínu zúčtování. Při zpoždění platby je firma folietto oprávněna vyúčtovat úroky z opoždění ve výši 5 % z hodnoty objednávky, plus poštovné (teď) 20 % daně z obratu, jako i upomínkové náklady vo výši (teď) 5,00 Euro a popřípadě inkaso- a advokátní náklady k účelnému právnímu stíhání. Kromě toho mohou být smluvnímu partnerovi pozastaveny další služby podle písemné dohody až do úplného uhrazení. Dále je třeba uhradit každou další ztrátu, hlavně takovou ztrátu, která vznikne tím, že následkem neplacení naběhnou odpovídající vysoké úroky na možných kreditních účtech z naší strany, nezávisle od zavinění zpoždění platby. Pri online udělení objednávky / objednávek, týkajících se všech materiálů, které budou zaslány, pokud nebylo dohodnuto jinak, je zákazník povinen uhradit kompletní účtovanou částku na dobírku, včetně poštovních a expedičních nákladů a/anebo jiných vyplývajících nákladů, které jsou s tímto spojeny. U nám neznámých firem jako i závazků k splnění, vyplývajících z uzavřených anebo probíhajících dodacích smluv, máme kdykoliv právo požadovat dostatečně se jevící peněžní záruku, bez zdůvodnění této požadavky. Když nebude peněžní záruka ze strany zákazníka uskutečněna do námi stanoveného termínu, můžeme provedení objednávky, popřípadě další dodávku odmítnout, bez vzniknutí povinnosti nahradit škodu. Kromě toho jsme oprávněni, požadovat náhradu našich nákladů.

5 Termín dodání

Údaje o termínu dodání je třeba vždy brát do úvahy orientačně. Nejsou pro nás závazné. Za dodržení doby a termínů se zavazujeme jen při výslovném převzetí záruky. Dodané zboží zůstane až do úplné úhrady majetkem firmy folietto. Nemohou nám být uloženy žádné povinnosti nahradit škodu anebo jiné nároky, když námi přislíbený termín dodání nebude dodržený na základě omeškání dodávky anebo zanedbání způsobeného našimi dodavately, anebo nebude námi zaviněn nejméně hrubou nedbalostí. Při působení vyšší moci, opatřeních úřadů, chybějících podkladech nebo specifikaci anebo vyskytnutí se jiných okolností, které nemůžeme ovlivnit, bude námi přislíbený termín dodání automaticky odsunut o trvání daných okolností. Zúčtování otevřenými pohledávkami vůči firmě folietto a zadržení plateb na základě tvrzené ale neuznané chyby, je vyloučeno.

6 Objednávky

Objednávky jsou závazné. Akceptace objednávky je uskutečněna dle našeho výběru v průběhu 14 dní zasláním potvrzení objednávky pomocí pošty, faxu anebo e-mailu, online objednávky přes internet anebo jiné online služby anebo vykonáním udělené objednávky za všeobecných obchodních podmínek. Pro objednávky, které jsou k nám zaslané e-mailem, nepřebíráme žádnou garanci a záruku za doručení, popřípadě za správnost přenesených údajů. Ústní vedlejší dohody anebo dohodnuté zvláštní podmínky potřebují k jejich platnosti písemné potvrzení. Zasláním písemného potvrzení objednávky na zákazníka je objednávka pro tohoto závazná, to znamená, že za naše služby je třeba uhradit dohodnutou cenu. Pokud smluvní partner odstoupí od smlouvy z důvodů, za které firma folietto neodpovídá, tak platí jak bylo dohodnuto, odstupné ve výši firmě folietto dokázatelných vzniknutých nákladů, minimálně však 20 % čisté hodnoty zakázky.

7 Dodání a snášení rizika

Naše prodejní ceny neobsahují náklady za dodávku, montáž anebo instalaci, jenom pokud by byli tyto zvlášť dohodnuty. Tyto služby budou námi poskytnuty na přání za zvláštní platbu. Dráha a druh přepravy budou určeny námi, pokud není se zákazníkem nic dohodnuto. Zvýšené náklady zapříčiněny zvláštními objednávkovými přáními zákazníka jdou na jeho vrub.

8 Převzetí

Převzetí dodávek anebo služeb by mělo následovat bezodkladně po ohlášení zhotovení. Toto platí též pro ukončené částečné služby anebo částečné dodávky. Odběr smí být odmítnut jen kvůli podstatným vadám do jejich odstranění. Na naše písemné oznámení o dohotovení je zákazník povinen, písemně potvrdit příjem tohoto oznámení.

9 Záruka a ručení

Zboží / služby jako např. nápisy, fóliování, tabulové fólie, materiál anebo podobné, je po dodání třeba bezodkladně prověřit. Současně je třeba dát zjištěné vady s oznámením druhu a objemu vady bezodkladně po dodání prodavači na vědomí. Pokud nebude vůbec podána reklamace nebo stížnost na závady anebo nebude podána včas, tak platí zboží / služba automaticky jako prevzaty. Uplatnění nároků na záruku nebo nároků na odškodné, jako i právo na námitku omylu, na základě vad, je v těchto případech vyloučeno. Když je vada odstranitelná, uskuteční se záruka bezplatným odstraněním prokázané vady v přiměřeném termínu. Odstranění může být uskutečněno podle naší volby, v každém případě též výměnou chybné věci v přiměřeném termínu. Nárok na snížení ceny se v těchto případech vylučuje.

10 Náhrada škody

Nároky na náhradu škody v případech lehké nedbalosti se vylučují. Výskyt hrubé nedbalosti musí poškozený dokázat. Nároky na náhradu jsou promlčeny v každém případě 1 rok po uskutečnění služby nebo dodávky.

11 Zodpovědnost za vady výrobku

Regresní požadavky, které smluvní partner anebo třetí míří proti nám jsou vyloučeny, jenom pokud oprávněn postihu prokáže, že chyba byla způsobena firmou folietto a byla zaviněna přinejmenším hrubou nedbalostí.

12 Spojení s naší domovskou stránkou

Firma folietto nepřebírá záruku za obsahy externích stran a elektronických oznamů, které jsou spojeny linkem s naší domovskou stránkou.

13 Ochrana dat

Zákazník vyhlašuje, že souhlasí s tím, že firma folietto v rámci obchodního styku přístupné, na osoby vztahující se údaje / zákaznické údaje uschová a dále použije výhradně k uskutečnění kontaktu se zákazníkem. Údaje budou použity jen pro interní účely a nebudou postoupeny třetímu.

14 Místo plnění a sídlo soudu

Platí rakouské hmotní právo. Použitelnost UN - kupního práva se vylučuje. Smluvní řeč je němčina. Jako místo plnění platí při dodávkách ze závodu, při dodávkách z našeho skladu a pro platby:

folietto s.r.o.
L.Svobodu 1221/1
90901 Skalica
Slovakia

Pro všetky právní spory platí jako sídlo soudu Wien.

15 Závěrečná ustanovení

Pokud by odporovala jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nutným právním předpisům, tak si zbývající ustanovení těchto všeobec. obchod. podmínek ponechají naproti tomu svoji plnou platnost.

Překlad slouží jen jako pomoc při dorozumívání, při právních sporech má platnost jen německá verze.

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 01.12.2004.

Dotazy?

Kontaktujte nás!

Pokud máte dotazy, zaujímají Vás naše služby, anebo si chcete jednoduše vyžádat nezávazně ceny, ozvěte se nám. Rádi Vám dále pomůžeme.

XHTML CSS
© 2005 by folietto